logo
VIZIA – Вашето решение да създадете за себе си една неповторима, уникална и модерна визия на Вашето интериорно пространство.

Общи условия

Настоящите условия за ползване на сайта https://viziabg.com/ и на услугите, предлагани чрез него, уреждат правоотношенията между оператора – „ВИЗИЯ ПРОЕКТ“ ЕООД (Доставчик на услугите) и  потребителите на сайта.

 1. Общи положения:
 2. Оператор на сайта е „ВИЗИЯ ПРОЕКТ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201329118, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. Мара Гидик № 39, ет. 2; офис гр. Варна, ул. Дубровник № 54, блок 1, ет. 2, ап. 6; тел. 0898409898, е-mail: viziabg.com@gmail.com
 3. Настоящите условия съдържат информацията, която Операторът, в качеството си на доставчик на услуги по електронен път е длъжен да предостави на потребителите, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
 4. Сключване, изпълнение и прекратяване на договор:
 5. Сайтът съдържа информация за услугите, предоставяни от „ВИЗИЯ ПРОЕКТ“ ЕООД, която не представлява обвързващо предложение за сключване на договор. Потребителите имат възможност да изберат услуга и да заявят желание да им бъде предоставена оферта за избраната/ите услуга/и.
 6. Потребителите могат да заявяват услуги, чрез формата за запитване за цена на интериорен дизайн, поместена на сайта в раздел „Цени“, както и чрез посочените в раздел „Контакти“ имейл адрес и телефонен номер. При запитване за оферта, чрез формата за запитване е необходимо да бъдат попълнени всички полета в нея с точна и вяра информация.
 7. От особена важност е предоставянето на скица с реални размени, както и актуални снимки на обекта, за който се отнася заявката, необходими за изготвяне на индивидуална оферта, съобразена с действителната обстановка и състояние на обекта.  В случай, че Потребителя не предостави такива, чрез посочените в заявката данни за обратна връзка се уговаря час за оглед и заснемане на място.
 8. След получаване на запитването, Доставчикът ще изготви и изпрати на посочения в заявката имейл адрес на потребителя оферта с условията за изпълнение на услугата, включващо цени и срокове за изпълнение. Потребителят може да потвърди тези условия, като заяви, че приема офертата. Ако не направи това в разумен срок се счита, че заявката за предоставяне на услугата е оттеглена, без да възникват каквито и да било права и задължения за страните.
 9. Договорът за възлагане на заявените от Потребителя услуги се счита за сключен при едно от следните условия:

а./ с изрично потвърждение от страна на Потребителя, че приема предоставената му индивидуална оферта;

б./ с авансово заплащане на част от уговореното възнаграждение;

в./ със започване фактическо изпълнение на заявената услуга.

 1. При сключване на договор от разстояние, който следва да бъде сключен по електронен път, потребителят има право да се откаже от заявената услуга в срок от 14 дни от сключване на договора. За да упражни правото си на отказ е достатъчно Потребителят да изпрати съобщение в този смисъл на имейл адреса на оператора com@gmail.com без да е необходимо да посочва причини за това и без да дължи, каквито и да било неустойки и обезщетения.
 2. Потребителят губи правото си на отказ, когато:

а./ заявената от него услуга е предоставена напълно, след като изпълнението на договора е започнало с неговото изричното съгласие за това, като Потребителят заявява, че знае, че в този случай ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло;

б./ са предоставени материали, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

в./ е предоставено цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, като изпълнението започва с изричното съгласие на Потребителя, който потвърждава, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 1. Договорът се сключва за изпълнение на заявените от Потребителя услуги и се прекратява с предоставянето им от Доставчика.
 2. Срокът за изпълнение на заявената услуга се определя от страните, като в изготвената индивидуална оферта Доставчикът посочва срок за изпълнение съобразно обема и сложността на заявената услуга, който става обвързващ, след потвърждение от страна за Потребителя, че приема офертата. Този срок може да бъде удължаван по взаимно съгласие на страните. При възникване на непредвидени обстоятелства или виновно неизпълнение на задълженията на Потребителя, с което обективно се възпрепятства изпълнението на договора, срокът ще бъде удължен с времето на съществуване на тези обстоятелства.
 3. Цените на предоставяните, чрез сайта услуги се определят от Доставчика в изготвената по заявката на Потребителя оферта, според вида, обема, сложността и всички други обстоятелства от значение за точно и пълно изпълнението на заявената услуга. Ако потребителят не приеме офертата с предложената му цена, заявката му ще се счита за оттеглена, без да се пораждат каквито и да било права и задължения за страните.
 4. Цените на заявените, чрез сайта услуги се заплащат, чрез банков превод по банкова сметка на Доставчика, която ще бъде предоствена на Потребителя – заедно с офертата.
 5. Когато за предоставяне на услугата е уговорено авансово плащане, срокът за изпълнението й започва след получаване на плащането.

 

 • Интелектуална собственост.
 1. Цялото съдържание сайта, включително, но не само графични изображения, лога, надписи и текстове, както и снимки и мултимедийни материали, представящи портфолиото на Доставчика, поотделно и в съвкупност, като база данни, са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.  Снимките, поместени в Сайта, върху които Доставчикът няма изключителни права, съдържат указание за техния източник.
 2. Всички материали (идейни проекти, 3D проекти и др.), предоставени на Потребителите в изпълнение на сключения договор, са само за тяхна лична употреба по предназначение (индивидуално решение за интериорен и мебелен дизайн), не могат да бъдат използвани с търговска цел и представляват обекти на интелектуална собственост.
 3. Нищо от сключения, чрез сайта договор няма да се счита за разрешение, Потребителят да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, независимо дали срещу заплащане или безвъзмездно, получените от него проекти и други материали, предадени му в изпълнение на договора от Доставчика.
 4. Потребителят има право да използва за комерсиална цел материали от съдържанието на сайта и/или предоставените му в изпълнение на сключения помежду им договор, или да ги предоставя на трети лица, единствено и само, ако е получил изрично писмено съгласие за това от Доставчика и само в обхвата, в който това съгласие е дадено изрично. Всяко друго използване ще се счита за нарушение на договора и на авторските права от страна на Потребителя и е основание да бъде търсена неговата отговорност.

 

 1. Заключителни разпоредби
 2. При изпращане на запитване за оферта или отзив по имейл или чрез електронната форма на сайта Потребителят предоставя лични данни, необходими или свързани с предоставяне на услуга. Доставчикът обработва личните данни за целите на изпълнение на Договора или друга легитимна цел от описаните в Политиката за защита на личните данни, поместена на сайта. При обработване на личните данни на Потребителите Доставчикът предприема всички необходими технически и организационни мерки за защитата им. Целите и средствата за обработка на личните данни, както и правата на потребителите, като субекти на лични данни са подробно описани в Политиката за защита на личните данни.
 3. Настоящите общи условия са публикувани и влизат в сила на 12.10.2020год. Доставчикът има право да изменя тези общи условия, като измененията ще действат за напред от дата на публикуването им.

 

 

Call Now ButtonОбадете ни се!